1. VYMEDZENIE POJMOV.
 1. Správca znamená Sharda Cropchem Limited so sídlom na adrese Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (západný) Bombaj – 400056, India.
 2. Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať na základe jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, a to vrátane IP adries zariadení, údajov o polohe, internetového identifikátora alebo informácií získaných prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií v prípade, že takéto údaje umožňujú identifikáciu používateľa.
 3. Zásady ochrany osobných údajov – tieto zásady ochrany osobných údajov.
 4. Nariadenie GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
 5. Webové sídlo – internetové webové stránky spravované správcom a prevádzkované na doménach shardacropchem.sk a v mobilných aplikáciách.
 6. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené na telekomunikačné koncové zariadenie používateľa (počítač, telefón, tablet atď.) pri používaní webového sídla. Tieto súbory umožňujú zaznamenávať a získavať informácie, ktoré správca alebo iné subjekty poskytujúce služby správcovi používajú na rôzne účely (napr. analytické alebo štatistické účely).
 7. Súbory cookie tretích strán – súbory cookie nastavené partnermi správcu prostredníctvom webového sídla.
 8. Používateľ – každá fyzická osoba, ktorá navštívi webové sídlo alebo používa jednu alebo viac služieb alebo funkcií webového sídla, v prospech ktorej možno poskytovať elektronické služby alebo s ktorou možno uzavrieť dohodu o poskytovaní elektronických služieb v súlade s pravidlami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
 1. SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV.
 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú pravidlá používania súborov cookie a iných podobných technológií, ktoré sa získavajú pri používaní webového sídla používateľom.
 2. V súvislosti s používaním webového sídla používateľom správca zhromažďuje jeho údaje v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie konkrétnych ponúkaných služieb, ako aj informácie o aktivite používateľa pri prehliadaní stránok webového sídla vrátane IP adresy daného zariadenia, údajov o polohe, internetového identifikátora a informácií získaných prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií.
 3. Používanie webového sídla je možné aj bez nutnosti vytvorenia konta používateľom. V takom prípade sa pri používaní webového sídla nevyžaduje poskytnutie osobných údajov v registračnom formulári. Tieto údaje možno uviesť v kontaktnom formulári. Spracovávané údaje zahŕňajú informácie o používaní webového sídla.
 4. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou, t. j. používateľ nie je zo zákona povinný sprístupniť svoje údaje na účely vytvorenia konta na webovom sídle, ale poskytnutie údajov označených ako povinné je nevyhnutným predpokladom vytvorenia konta na webovom sídle. Neposkytnutie údajov označených ako povinné znemožňuje vytvorenie konta na webovom sídle a využívanie jeho funkcií, ktoré možno používať v súlade s pravidlami webového sídla až po vytvorení tohto konta.
 5. Ak sú v ponuke webového sídla ďalšie funkcie, napr. možnosť prihlásiť sa na odber bulletinu alebo vyžiadanie obchodnej ponuky, právnym základom (dôvodom) spracovávania osobných údajov bude dohoda, ktorú uzavrú používateľ a správca na základe prijatia pravidiel a plnenie ktorej je podmienené spracovávaním osobných údajov používateľa.
 6. Správca získava údaje súvisiace s činnosťou používateľa, napr. čas strávený na webovom sídle, vyhľadávané výrazy, počet navštívených podstránok, údaje o návšteve (t. j. prehliadaní) webového sídla a stránka, z ktorej používateľ na toto webové sídlo prišiel.
 1. SÚBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE.
 1. V súvislosti s používaním webového sídla sa súbory cookie alebo podobné technológie používajú na zabezpečenie prístupu používateľa k webovému sídlu a uľahčenie jeho fungovania. Tieto súbory alebo technológie sa používajú aj na zapamätanie si rozhodnutí používateľa (napr. výber písma, kontrastu, súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov), udržiavanie relácie používateľa (napr. po prihlásení), uchovanie hesla (po odsúhlasení), získavanie informácií o zariadení používateľa a jeho návšteve s cieľom zaistiť bezpečnosť, ako aj na analýzu jednotlivých návštev a prispôsobenie obsahu.
 2. Informácie získané prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií sa nekombinujú s inými údajmi používateľov webového sídla a správca ich nepoužíva ani na identifikáciu používateľov.
 3. Medzi technológie podobné súborom cookie patria (okrem iného) miestne úložisko, úložisko relácií a servisní pracovníci. Fungujú tak, že využívajú oddelenú časť pamäte webového prehliadača, ktorá slúži na ukladanie údajov zaznamenaných webovým sídlom.
 4. Z hľadiska životnosti sa používajú dva typy súborov cookie alebo podobných technológií:
  1. dočasné (relačné) súbory cookie – súbory uložené v zariadení používateľa, kým sa používateľ neodhlási z webového sídla alebo kým z neho neodíde;
  2. trvalé súbory cookie – súbory uložené v zariadení používateľa, kým ich používateľ nevymaže alebo kým nevyprší ich platnosť k dátumu uvedenému vo vlastnostiach súborov cookie.
 5. Správca a ďalšie subjekty poskytujúce služby v prospech správcu (napr. analytické a štatistické služby) využívajú súbory cookie na rôzne účely, ktoré možno rozdeliť do týchto kategórií:
  1. Súbory cookie potrebné na používanie webového sídla:
   • súbory cookie s údajmi zadanými používateľom (identifikátor relácie) počas trvania relácie;
   • autentifikačné súbory cookie používané pri službách vyžadujúcich overenie (autentifikáciu) počas trvania relácie;
   • bezpečnostné súbory cookie zamerané na používateľa, ktoré slúžia napr. na detekciu zneužitia autentifikácie;
   • dočasné (relačné) súbory cookie prehrávača multimediálneho obsahu (napr. „flash cookies“) počas trvania relácie;
  2. Funkčné súbory cookie, ktoré napomáhajú správnemu fungovaniu služby:
   • súbory cookie na prispôsobenie používateľského rozhrania počas trvania relácie alebo o niečo dlhšie;
   • sledovacie súbory cookie, ktoré slúžia na sledovanie pohybu na webovom sídle, t. j. analytika údajov; ide o súbory na analýzu spôsobu používania webového sídla používateľom, na vytváranie štatistík a správ o fungovaní webového sídla.
 6. Správca používa súbory cookie tretích strán na tieto účely:
  1. prezentácia multimediálneho obsahu na stránkach webového sídla, ktoré sa sťahujú z externej webovej stránky www.youtube.com [správca súborov cookie: spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA];
  2. získavanie všeobecných a anonymných štatistických údajov pomocou analytických nástrojov: Google Analytics [správca súborov cookie: spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA].
 7. Používanie webového sídla bez zmeny nastavení prehliadača, t. j. s predvoleným akceptovaním súborov cookie a podobných technológií, znamená vyjadrenie súhlasu s ich používaním na vyššie uvedené účely.
 8. Správca nepoužíva získané informácie na marketingové účely.
 9. Používateľ môže kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie alebo podobných technológií zmenou nastavení ochrany osobných údajov v prehliadači alebo aplikácii alebo zmenou nastavení svojho konta na webovom sídle, ale takáto zmena môže mať za následok obmedzený prístup k niektorým funkciám webového sídla.
 10. Nastavenia ochrany osobných údajov možno zmeniť výberom vhodnej možnosti v nastaveniach prehliadača alebo aplikácie. V prípade najobľúbenejších prehliadačov môže používateľ sám spravovať nastavenia ochrany osobných údajov vrátane súborov cookie, a to najmä akceptovaním súborov cookie, zmenou ich nastavení, ako aj ich blokovaním alebo vymazaním. Spôsob a rozsah zmien nastavení ochrany osobných údajov závisia od typu alebo verzie prehliadača alebo aplikácie, ktorú používateľ používa. Podrobné informácie týkajúce sa zmien nastavení ochrany osobných údajov sú k dispozícii na webových sídlach poskytovateľov daných webových prehliadačov.
 1. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV.

Správca spracováva osobné údaje používateľov na:

 1. zabezpečenie prístupu k webovému sídlu – podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR;
 2. dodržiavanie zákonných povinností – podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR;
 3. sledovanie oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany – podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR:
  1. posielanie oznámení o zaujímavých ponukách alebo obsahu určeným používateľom prostredníctvom elektronickej komunikácie (najmä e-mailom), ale s tým, že používateľ udelil na takéto posielanie svoj súhlas;
  2. odhaľovanie a eliminácia akýchkoľvek prípadov zneužitia;
  3. interné účely súvisiace s poskytovaním služieb a vykonávaním podnikateľskej činnosti vrátane dôkazných, analytických a štatistických účelov.
 1. OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
 1. Osobné údaje sa spracovávajú až do odstránenia konta z webového sídla, a to nasledovne:
  1. počas obdobia stanoveného na plnenie povinností vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona;
  2. až do uplynutia premlčacej lehoty, ako aj do ukončenia občianskeho, exekučného, správneho a trestného konania vyžadujúceho spracovávanie údajov a v prípade zmierenia – až do dosiahnutia účelu zmierenia alebo do jeho odvolania, a to podľa toho, čo nastane skôr.
 2. Používateľ môže súbory cookie zo svojho zariadenia sám vymazať. Na odstránenie súborov cookie z koncového zariadenia používateľa (počítača, telefónu, tabletu atď.) je potrebné vymazať vyrovnávaciu pamäť a súbory cookie v prehliadači. Proces mazania vyrovnávacej pamäte a súborov cookie je nutné vykonať v nastaveniach prehliadača. Nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od typu prehliadača a jeho verzie.
 1. PRÁVA POUŽÍVATEĽA.
 1. V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má používateľ právo:
  1. na opravu svojich osobných údajov – ak došlo k chybe pri získavaní údajov alebo k zmene údajov, používateľ má právo poskytnúť správne a aktuálne údaje, na základe čoho je správca povinný existujúce údaje opraviť alebo aktualizovať;
  2. na prístup k svojim osobným údajom – používateľ môže toto právo uplatniť v prípade, že chce vedieť, aké údaje sa spracovávajú.
  3. na vymazanie osobných údajov – ak používateľ zistí, že údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelom ich získania, má právo požadovať od správcu ich vymazanie;
  4. na obmedzenie spracovávania – ak má používateľ pochybnosti o tom, či správca správne spracováva jeho osobné údaje, môže podať žiadosť o obmedzenie ich spracovávania;
  5. na prenosnosť údajov – používateľ môže prijímať a prenášať od správcu k inému subjektu osobné údaje poskytnuté správcovi;
  6. vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov na základe oprávnených záujmov sledovaných správcom alebo treťou stranou vrátane profilovania z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, ako aj právo vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich údajov na účely priameho marketingu;
  7. kedykoľvek odvolať svoj súhlas – používateľ má právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odvolať svoj súhlas, ktorý predtým udelil na spracovávanie svojich osobných údajov; odvolanie súhlasu nemá spätný účinok.
 2. Na vybavenie žiadosti o uplatnenie vyššie uvedených práv je potrebné zaslať príslušné oznámenie na adresu: eu.sales@shardaintl.com; správca je navyše oprávnený overovať totožnosť používateľa, čo znemožňuje zverejnenie informácií o používateľovi akýmkoľvek neoprávneným osobám. U používateľov, ktorí si na webovom sídle nevytvorili konto, nemá správca možnosť overiť si ich totožnosť, pretože spracovávané údaje sa týkajú iba informácií o používaní webového sídla, nie informácií o totožnosti používateľa.
 3. Správca neprijíma vo vzťahu k používateľovi žiadne automatizované rozhodnutia, a to ani rozhodnutia, ktoré sú výsledkom profilovania.
 4. Používateľ môže podať sťažnosť týkajúcu sa spracovávania jeho osobných údajov dozornému orgánu, ktorý sa venuje ochrane osobných údajov. Na Slovensku je takýmto dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov.
 5. Používateľ má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovávaní vrátane profilovania a má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú.
 1. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV.

Osobné údaje používateľov možno prenášať príjemcom patriacim do týchto kategórií:

 1. subjekty poskytujúce správcovi služby nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovávania vrátane poskytovateľov IT;
 2. subjekty poskytujúce technickú, organizačnú alebo poradenskú podporu.
 1. PRENOS ÚDAJOV.

Správca nemá v úmysle prenášať osobné údaje do tretej krajiny ani žiadnym medzinárodným organizáciám.

 1. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Správca zabezpečuje minimalizáciu údajov, pokiaľ ide o:

 1. primeranosť údajov na dané účely (množstvo údajov a rozsah ich spracovávania);
 2. prístup k osobným údajom;
 3. obdobie ich uchovávania.
 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE.

Akékoľvek žiadosti, vyhlásenia/oznámenia a korešpondenciu, ktoré sa týkajú osobných údajov, posielajte e-mailom na adresu: eu.sales@shardaintl.com.