Tento dokument stanovuje pravidlá poskytovania služieb elektronickými prostriedkami na základe zákona o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami z 18. júla 2002.

 1. VYMEDZENIE POJMOV.
 1. Heslo – sled alfanumerických znakov a/alebo špeciálnych znakov vybraných príjemcom služieb počas procesu registrácie, ktorý je nevyhnutný na účely autorizácie príjemcu služieb pri prihlásení do konta na webovom sídle.
 2. Konto – miesto na webovom sídle, ktoré je po registrácii k dispozícii konkrétnemu príjemcovi služieb, aby mohol využívať služby špecifikované v týchto pravidlách.
 3. Prihlasovacie meno – e-mail príjemcu služieb, ktorý je potrebný na získanie prístupu ku kontu a ktorý poskytne príjemca služieb počas registrácie.
 4. Pravidlá – tieto pravidlá webového sídla https://shardacropchem.sk, v ktorých sú stanovené podmienky elektronického poskytovania webových služieb poskytovateľom služieb a podmienky používania takýchto služieb príjemcami služieb.
 5. Registrácia – dobrovoľná činnosť príjemcu služieb, ktorá zahŕňa vytvorenie konta na webovom sídle. Registrácia na webovom sídle je bezplatná.
 6. Webové sídlo – webové stránky na doméne https://shardacropchem.sk/.
 7. Služba – vykonanie služby bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán (tzv. vzdialená služba) prostredníctvom prenosu údajov na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb; údaje sa prenášajú a prijímajú pomocou zariadení určených na elektronické spracovávanie vrátane digitálnej kompresie a ukladania údajov, pričom sa v plnom rozsahu vysielajú, prijímajú alebo prenášajú prostredníctvom telekomunikačnej siete v zmysle zákona zo 16. júla 2004 – Telekomunikačného zákona a za podmienok stanovených v týchto pravidlách.
 8. Príjemca služieb – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nemá právnu subjektivitu a používa službu poskytovanú elektronicky v rámci webového sídla.
 9. Poskytovateľ služieb – spoločnosť Sharda Cropchem Limited so sídlom na adrese: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (západný) Bombaj – 400056, India.
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PRAVIDIEL.
 1. V týchto pravidlách sú stanovené podmienky poskytovania služieb poskytovateľom služieb príjemcovi služieb.
 2. Tieto pravidlá sú príjemcom služieb sprístupnené bezplatne prostredníctvom webového sídla, a to vo forme s možnosťou stiahnutia, uloženia a tlače.
 3. Webové sídlo je k dispozícii každému príjemcovi služieb, ktorý má internetové pripojenie.
 4. Príjemca služieb môže využívať služby súvisiace s vedením konta a prístupom k nemu až po registrácii. Na využívanie služieb súvisiacich s vedením konta a prístupom k nemu a so zasielaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami musí mať príjemca služieb zriadené e-mailové konto. V prípade vyššie uvedených služieb začiarknutím príslušného políčka príjemca služieb vyhlasuje, že si tieto pravidlá prečítal, v plnom rozsahu prijíma v nich uvedené ustanovenia a že sa bude týmito pravidlami riadiť a dodržiavať ich. Vyššie špecifikované činnosti sú dobrovoľné, sú však nevyhnutné na účely využívania služieb.
 5. Na účely náležitého používania webového sídla a služieb v plnom rozsahu je potrebné, aby mal príjemca služieb vybavenie s prístupom na internet a nainštalovaný prehliadač podporujúci súbory cookie. Rozsah používania súborov cookie poskytovateľom služieb je definovaný v Zásadách používania súborov cookie.
 6. Používanie webového sídla môže byť podmienené inštaláciou softvéru typu Java alebo Java Script.
 1. TYPY A ROZSAH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ELEKTRONICKÝMI PROSTRIEDKAMI.

Webové sídlo ponúka tieto služby:

 1. prístup k verejne dostupnému obsahu webového sídla (príjemca služieb má možnosť prezerať si a čítať materiály ako napr. texty, fotografie, grafický obsah, údaje, znalostnú bázu atď., ktoré sú zverejnené na webovom sídle, ako aj sťahovať súbory sprístupnené poskytovateľom služieb);
 2. vedenie konta a prístup k nemu;
 3. zasielanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami.
 1. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB.
 1. K uzavretiu dohody o poskytovaní služieb dochádza:
  1. prístupom na webové sídlo v súvislosti so službou prístupu k verejne dostupnému obsahu webového sídla;
  2. registráciou v súvislosti so službou vedenia konta a prístupu k nemu;
  3. vyplnením príslušného formulára, vyjadrením súhlasu s prijímaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami a kliknutím na potvrdzujúce tlačidlo (napr. „Odoslať“, „Objednať“) v súvislosti so službou zasielania obchodných informácií.
 2. Na účely využívania služieb možno od príjemcu služieb požadovať, aby uviedol svoje osobné údaje. Zásady spracovávania osobných údajov príjemcu služieb poskytovateľom služieb sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.
 3. Príjemca služieb je povinný poskytnúť pravdivé údaje a údaje, ktoré má k dispozícii, pričom ich odoslanie alebo neskoršie použitie na webovom sídle pri výkone bežnej činnosti nesmie porušovať žiadne práva tretích strán.
 4. Poskytnutie služby prístupu k verejne dostupnému obsahu webového sídla si nevyžaduje registráciu. Takáto služba sa poskytuje počas celého obdobia prístupu príjemcu služieb k všeobecne dostupnému obsahu webového sídla.
 5. Na poskytovanie zvyšných služieb je už registrácia potrebná.
 6. Registráciu príjemca služieb vykoná vyplnením registračného formulára, ktorý je k dispozícii na webovom sídle:  https://shardacropchem.sk, a to začiarknutím požadovaných políčok a kliknutím na potvrdzujúce tlačidlo (napr. „Odoslať“, „Vytvoriť konto“). Po vykonaní vyššie uvedených činností príjemca služieb dostane e-mail zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú uviedol. Daný e-mail bude obsahovať potvrdenie o úspešnej registrácii a aktivačné prepojenie na potvrdenie správnosti e-mailovej adresy.
 7. Na používanie služby je oprávnený iba ten príjemca služieb, ktorý uviedol svoje osobné údaje v registračnom formulári počas registrácie. Príjemca služieb nie je oprávnený používať kontá iných príjemcov služieb. Okrem toho nesmie sprístupňovať svoje vlastné konto iným príjemcom služieb ani žiadnym iným tretím stranám.
 8. Príjemca služieb je povinný uchovávať svoje prihlasovacie meno a heslo v tajnosti.
 9. Každé prihlásenie do konta si vyžaduje zadanie prihlasovacieho mena a hesla.
 10. Ako prihlasovacie meno je potrebné uviesť aktívnu e-mailovú adresu, ktorú je príjemca služieb oprávnený používať.
 11. Heslo musí obsahovať aspoň šesť alfanumerických a/alebo špeciálnych znakov.
 12. Príjemca služieb môže heslo zmeniť priamo v správe konta alebo pomocou funkcie „Zabudnuté heslo“ dostupnej na stránke, na ktorú sa prihlásil.
 13. Služba sa poskytuje na neobmedzené časové obdobie. Príjemca služieb môže kedykoľvek požiadať o odstránenie svojho konta. Žiadosť o odstránenie konta možno podať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu poskytovateľa služieb. Odstránenie konta znamená ukončenie dohody o poskytovaní služby elektronickými prostriedkami.
 14. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo pozastaviť, odstrániť alebo obmedziť funkčnosť konta (rozsah poskytovanej služby), a to najmä:
  1. v prípadoch vyžadovaných podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
  2. ak príjemca služieb použije konto v rozpore s týmito pravidlami.
 15. Poskytovateľ služieb je povinný informovať príjemcu služieb o svojom zámere pozastaviť, odstrániť alebo obmedziť funkčnosť konta zaslaním e-mailovej správy príjemcovi služieb na adresu, ktorú príjemca služieb zadal pri registrácii konta alebo na akúkoľvek inú adresu, ktorú príjemca služieb oznámil neskôr pri aktualizácii svojich údajov.
 16. Ak v dôsledku použitia konta v rozpore s ustanoveniami týchto pravidiel dôjde k pozastaveniu alebo obmedzeniu jeho funkčnosti, úplnú funkčnosť konta možno obnoviť na žiadosť príjemcu služieb, ale iba pod podmienkou ukončenia činností porušujúcich tieto pravidlá a odstránenia ich následkov, a to spôsobom podľa požiadaviek poskytovateľa služieb.
 17. Na účely prihlásenia na odber obchodných informácií elektronickými prostriedkami vyplní príjemca služieb príslušný formulár, dobrovoľne vyjadrí svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií elektronickými prostriedkami a klikne na potvrdzujúce tlačidlo (napr. „Odoslať“, „Objednať“).
 18. Príjemca služieb sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu obchodných informácií elektronickými prostriedkami. Na tento účel je potrebné, aby príjemca služieb poslal poskytovateľovi služieb e-mailovú správu, ktorá znamená ukončenie dohody o poskytovaní služby elektronickými prostriedkami.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI PRÍJEMCU SLUŽIEB A POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB.
 1. Poskytovateľ služieb vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie nepretržitej funkčnosti webového sídla.
 2. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na prerušenie prevádzky webového sídla na účely aktualizácie údajov, opravy chýb a vykonania inej údržby, ako aj z iných dôvodov mimo kontroly poskytovateľa služieb.
 3. Príjemca služieb nebude používať služby v rozpore s ustanoveniami zákona, osvedčenými postupmi ani v rozpore s týmito pravidlami, ani neposkytne žiadny obsah nezákonnej povahy.
 4. Poskytovateľ služieb vyhlasuje, že všetky informácie a materiály dostupné na webovom sídle (najmä grafický obsah, články a fotografie) sú chránené, a to predovšetkým podľa zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom zo 4. februára 1994. Kopírovanie, reprodukcia, šírenie a iné formy používania materiálov a informácií uvedených na webovom sídle bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb alebo nad rámec povolený zákonom sú prísne zakázané.
 5. Ak na účely poskytnutia služby poskytovateľ služieb vyžaduje, aby príjemca služieb uviedol svoju e-mailovú adresu, Príjemca služieb je povinný uviesť svoju skutočnú e-mailovú adresu, t. j. takú, na ktorú mu je doručovaná jeho korešpondencia. Príjemcovia služieb sú povinní bezodkladne informovať poskytovateľa služieb o každej zmene svojej e-mailovej adresy zaslaním správy na adresu poskytovateľa služieb. V prípade neoznámenia zmeny adresy poskytovateľovi služieb sa budú všetky vyhlásenia a informácie, ktoré poskytovateľ služieb pošle príjemcovi služieb na e-mailovú adresu uvedenú príjemcom služieb v registračnom formulári, považovať za riadne doručené, ale bez dotknutia ustanovení právnych predpisov vzťahujúcich sa na spotrebiteľov.
 6. Poskytovateľ služieb nebude niesť zodpovednosť za:
  1. žiadnu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania webového sídla príjemcami služieb spôsobom, ktorý je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi alebo týmito pravidlami, najmä nebude zodpovedný za zverejnenie hesla alebo prihlasovacieho mena ku kontu a oznámenie osobných údajov príjemcom služieb;
  2. žiadnu škodu vzniknutú v dôsledku ukončenia poskytovania služby alebo odstránenia konta príjemcu služieb za predpokladu, že bola spôsobená z dôvodov, ktoré možno pripísať príjemcovi služieb alebo z dôvodu porušenia ustanovení príslušných právnych predpisov alebo týchto pravidiel;
  3. žiadnu škodu spôsobenú príjemcom služieb tým, že použije údaje alebo informácie uvedené na webovom sídle na ekonomické, investičné, obchodné a iné účely.
 7. Celková súhrnná zodpovednosť poskytovateľa služieb za náhradu škody voči príjemcovi služieb v dôsledku poskytnutia služby sa bude výlučne týkať len takej škody, ktorá príjemcovi služieb skutočne vznikne, a to bez ohľadu na právne dôvody takejto zodpovednosti.
 8. Poskytovateľ služieb vyhlasuje, že akýkoľvek obsah uvedený na webovom sídle má iba informačný charakter. Daný obsah sa vypracúva pri vynaložení maximálneho úsilia na zabezpečenie jeho vecnej správnosti a aktuálnosti. Poskytovateľ služieb však nebude niesť zodpovednosť za účinnosť či možnosť použitia v ňom uvedených údajov ani za dôsledky takéhoto použitia.
 1. POSTUP PRI RIEŠENÍ REKLAMÁCIÍ.
 1. Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa služby môže príjemca služieb zaslať e-mailom na adresu poskytovateľa služieb: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Každá sťažnosť musí obsahovať celé meno príjemcu služieb, e-mailovú adresu a podrobný opis sťažnosti a dôvod jej podania.
 3. Príjemca služieb môže podať sťažnosť do 14 dní od dátumu vzniku udalosti, ktorá je predmetom sťažnosti.
 4. Poskytovateľ služieb je povinný spracovať sťažnosti do 14 dní od ich prijatia.
 5. Príjemca služieb bude o rozhodnutí poskytovateľa služieb informovaný v e-mailovej správe zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú v čase podania sťažnosti.
 1. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB.
 1. Príjemcovia služieb, ktorí sú spotrebiteľmi, t. j. fyzickými osobami vykonávajúcimi s podnikateľom právne kroky, ktoré priamo nesúvisia s ich podnikateľskou alebo profesijnou činnosťou, majú právo odstúpiť od akejkoľvek dohody o poskytovaní služieb uzavretej s poskytovateľom služieb, a to do 14 dní od dátumu jej uzavretia. Oznámenie o odstúpení od takejto dohody je potrebné vyhotoviť písomne. Na dodržanie danej lehoty postačuje, aby príjemca služieb poslal takéto oznámenie poštou ako doporučený list na adresu poskytovateľa služieb pred uplynutím uvedeného konečného termínu. Oznámenie o odstúpení od dohody možno podať aj v elektronickej podobe a zaslať poskytovateľovi služieb na túto e-mailovú adresu: eu.sales@shardaintl.com.
 2. Nižšie uvedený vzor možno použiť na účely podania odstúpenia od dohody o poskytovaní služieb:
  …………………, dátum …………………………………………………..
  Meno a priezvisko spotrebiteľa
  ………………………………………
  adresa bydliska

  Oznámenie o odstúpení od dohody
  Ja, nižšie podpísaný/-á, týmto oznamujem, že chcem odstúpiť od dohody uzavretej …….
  ……………………………………..
  Čitateľný podpis spotrebiteľa
 3. Poskytovateľ služieb môže príjemcovi služieb odobrať právo používať webové sídlo alebo môže s okamžitou platnosťou úplne alebo čiastočne obmedziť jeho prístup k zdrojom webového sídla alebo Službám v ponuke na webovom sídle, ak by príjemca služieb porušil tieto pravidlá alebo príslušné ustanovenia právnych predpisov.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.
 1. Poskytovateľ služieb je oprávnený jednostranne meniť a dopĺňať tieto pravidlá z vecných technických, právnych alebo organizačných dôvodov, a to najmä:
  1. v prípade potreby zmeny alebo doplnenia týchto pravidiel z dôvodu, že sa zmenili všeobecne záväzné právne predpisy;
  2. v prípade, že sa zmenil spôsob poskytovania služby;
  3. na účely vykonania povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo povinnosti vyplývajúcej z vykonateľného súdneho príkazu alebo správneho rozhodnutia.
 2. O obsahu zmenených pravidiel budú príjemcovia služieb informovaní oznámením zverejneným na webovom sídle, ktoré bude zahŕňať zmenené, resp. doplnené pravidlá s poukázaním na zmeny/doplnenia a dátum ich účinnosti.
 3. Akékoľvek záležitosti neupravené v týchto pravidlách sa budú riadiť ustanoveniami podľa platnej slovenskej legislatívy a medzinárodného práva.
 1. KONTAKTNÉ ÚDAJE POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB.

Sharda Cropchem Limited so sídlom na adrese: Prime Business Park Dashrathlal Joshi Road Vile Parle (západný) Bombaj – 400056, India.